യാക്കോബായ സുറിയാനി സഭയുടെ സ്വരൂപം

 

യാക്കോബായ സുറിയാനി സഭയുടെ സ്വരൂപം

കോട്ടയത്തു ഇടവഴിക്കല്‍ റവറണ്ട് പീലിപ്പോസ് കോറെപ്പിസ്ക്കോപ്പാ അവര്‍കളാല്‍ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടു.
റവറണ്ട് ഇടവഴിക്കല്‍ ഗീവറുഗീസ് കത്തനാര്‍ (മാര്‍ സേവേറിയോസ് മെത്രാപ്പോലീത്താ) അവര്‍കളാല്‍ 1879-ല്‍ അച്ചടിക്കപ്പെട്ടു.
‘യാക്കോബായ സുറിയാനി സഭയുടെ സ്വരൂപം’

1869-ല്‍ ഇടവഴിയ്ക്കല്‍ ഫീലിപ്പോസ് കോര്‍എപ്പിസ്കോപ്പ ഇംഗ്ലീഷില്‍ എഴിതി ഇംഗ്ലണ്ടില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസ്തകത്തിന്‍റെ മലയാള പരിഭാഷ. മലങ്കരസഭയുടെ വിശ്വാസം, ആചാരം, ചരിത്രം തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം വിശദീകരിക്കുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം മലങ്കര നസ്രാണികളാല്‍ വിരചിക്കപ്പെട്ട ഇത്തരം ഗ്രന്ഥങ്ങളില്‍ ആദ്യത്തേതാണെന്നു പറയാം. 1879 – ലാണ് മലയാളം തര്‍ജ്ജമ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.

ഇടവഴിക്കല്‍ ഫീലിപ്പോസ് കത്തനാര്‍

1042-ാമാണ്ട് ഇടവമാസം കോട്ടയത്ത് വലിയപള്ളിയില്‍ ഇടവഴിക്കല്‍ പീലിപ്പോസ് കത്തനാരച്ചന്‍ മരിച്ചു. ഇദ്ദേഹം 80-ല്‍ ചില്വാനം വയസ്സു വരെ ജീവിച്ചിരുന്നു. ഇതിനിടയില്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വിസ്മയങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളും ആയതിലെ യുക്തികളും മറ്റു പല സംഗതികളും ഓര്‍ത്തു നോക്കുമ്പോള്‍ ഇതുപോലെ ബോധമുള്ള മനുഷ്യന്‍ ജനിക്കയില്ല എന്ന് നിരൂപിക്കാം. എങ്കിലും എല്ലാവന്‍റെയും സ്രഷ്ടാവ് ദൈവമാകയാല്‍ അവിടത്തേക്ക് ഇവ ഒന്നും പ്രയാസമില്ല എന്നും ഉറയ്ക്കാം. ഇദ്ദേഹത്തെ ഈ രാജ്യത്തു തന്നെയല്ല എഴുത്തു മുഖാന്തിരത്താല്‍ അന്ത്യോഖ്യാ9 മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിലും സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നതു തന്നെയല്ല ഇംഗ്ലണ്ടില്‍ നിന്ന് പല തര്‍ക്ക ചോദ്യങ്ങള്‍ എഴുതി വന്നതിനാല്‍ ആയതിനൊക്കെയും മതിയായ യുക്തിയോടും സാക്ഷിയോടും കൂടി ആ വക തര്‍ക്ക ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടി എഴുതിയാറെ ഈ ദേശത്ത് പാര്‍ത്തുവരുന്ന വെള്ളക്കാരും അവിടെയുള്ള വെള്ളക്കാരും സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു. പല പുസ്തകങ്ങളും ഇദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആയതില്‍ വെന്തിങ്ങാ പുസ്തകമെന്ന് നാമധേയമായി ഒരു ചോദ്യോത്തര പുസ്തകമുണ്ടാക്കിയത് വെള്ളക്കാര്‍ കണ്ടാറെ ഇനാം കൊടുത്തു വാങ്ങി ധര്‍മ്മമായി അച്ചടിച്ച് പ്രസിദ്ധം ചെയ്തു. ആയതില്‍ വെന്തിങ്ങാ ഇടുന്നതിനെക്കൊണ്ടുള്ള തര്‍ക്കവും രൂപം വെയ്ക്കുന്നതിനെ കൊണ്ടും ബസ്പുര്‍ക്കാന എന്നു പറയുന്നതിനെ കൊണ്ടും റോമാ പാപ്പായുടെ പറ്റില്‍ മോക്ഷത്തിന്‍റെയും നരകത്തിന്‍റെയും താക്കോല്‍ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുവരുന്നതിനെയും കൊണ്ടുള്ള തര്‍ക്കങ്ങളാകുന്നു. ഇതു കൂടാതെയുള്ള പുസ്തകങ്ങള്‍ ഇദ്ദേഹം ഗതിക്ഷയക്കാരനാക കൊണ്ട് സഹായിപ്പാനാളില്ലാതെ വന്നതിനാല്‍ അച്ചടിച്ച് പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുന്നതിന് ഇട വന്നില്ല. ഇദ്ദേഹം മരിക്കുന്ന സമയം മക്കളില്‍ ഒരു കത്തനാരച്ചനും10 ഒരു ശെമ്മാശനുമുണ്ട്. ഇവര്‍ പഠിത്തമുള്ളവരാകുന്നുവെങ്കിലും ഇതുപോലെയുള്ള യുക്തികള്‍ ഉണ്ടാകുന്നതല്ലായെന്ന് എല്ലാ ജനവും പ്രസിദ്ധമായി പറഞ്ഞുവരുന്നു.

വട്ടിപ്പണത്തെക്കുറിച്ച് റസിഡണ്ട് ഓഫീസില്‍ നിന്നും അയച്ച ഒരു കത്ത്

 

mosc_vattippanam

 

മേല്പട്ടനാമങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യോത്തരം

ചോദ്യം – മേല്പട്ടക്കാര്‍ക്കു സ്വന്തനാമം കൂടാതെ വിശേഷാല്‍ പേരുകള്‍ കൊടുക്കുന്നുണ്ടൊ?
ഉത്തരം – ശുദ്ധമുള്ള പത്രോസ്ശ്ലീഹായുടെ മരണശേഷം അന്ത്യോഖ്യാസിംഹാസനത്തിലേക്കു നിയമിക്കപ്പെട്ട മേല്പട്ടക്കാരന്‍ മിശിഹാകര്‍ത്താവു കൈയ്യില്‍ എടുത്തു അനുഗ്രഹിച്ച പൈതലും പിന്നീടു മാര്‍യോഹന്നാന്‍ ഏവന്‍ഗേലീസ്ഥായുടെ ശിഷ്യനുമായിരുന്ന ഇഗ്നാത്തിയോസ് പരിശൂദ്ധനായിരുന്നതിനാല്‍ ആ നാമപ്രകാരം അന്ത്യോഖ്യായിലെ എല്ലാ പാത്രീയര്‍ക്കീസന്മാരെയും മാര്‍ ഇഗ്നാത്തിയോസ് എന്നു വിളിച്ചുവരുന്നു. മപ്രിയനാ ആയി വാഴിക്കപ്പെടുന്നവര്‍ക്കു ബസേലീയോസ് എന്നും ഊര്‍ശ്ലേമിലെ മെത്രാപ്പോലീത്തായായി വാഴിക്കപ്പെടുന്നവര്‍ക്കു ഗ്രീഗോറിയോസ് എന്നും പേര്‍ കൊടുക്കുന്നു. മറ്റുള്ള മെത്രാന്മാര്‍ക്കു പാത്രീയര്‍ക്കീസിന്‍റെ ഇഷ്ടം പോലെ താഴെ പറയുന്ന പന്ത്രണ്ടു നാമങ്ങളില്‍ ഓരോന്നു കല്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു.
1) സേവേറിയോസ്
2) ദീയസ്ക്കോറോസ്
3) അത്താനാസ്യോസ്
4) ദീവന്നാസ്യോസ്
5) തീമോത്തിയോസ്
6) ഒസ്താത്യോസ്
7) യൂലിയോസ്
8) പീലക്സീനോസ്
9) അന്തീമോസ്
10) ക്ലീമ്മീസ്
11) കൂറിലോസ്
12) ഈവാനിയോസ്
വി.മത്താ. 18:2 വി.മര്‍ക്കോ. 9:36
ചോദ്യം – ഈ സ്ഥാനങ്ങളും പേരുകളും കൊടുക്കപ്പെടുന്നത് ഏതു സമയത്താകുന്നു?
ഉത്തരം – പട്ടത്വത്തിനു അടുത്ത എല്ലാ സ്ഥാനമാനങ്ങളും പേരുകളും കുര്‍ബ്ബാന സമയത്തു അത്രെ കൊടുക്കുന്നത്.
ചോദ്യം – ഊര്‍ശ്ലേമിലെ മേല്പട്ടക്കാരന്, ശേഷം മേല്പട്ടക്കാരെക്കാള്‍ സ്ഥാനത്തിലൊ അധികാരത്തിലൊ വല്ല വലിപ്പവുമുണ്ടൊ?
ഉത്തരം – സ്ഥാനത്തിലും അധികാരത്തിലും യാതൊരു വലിപ്പവുമില്ല. എങ്കിലും ശൂദ്ധമുള്ള പട്ടണത്തിന്‍റെ മെത്രാപ്പോലീത്താ ആകകൊണ്ട് പൊതുവിലെ മേല്പട്ടക്കാരനും ശ്രേഷ്ടനുമെന്നു വിചാരിക്കപ്പെടുന്നതു കൂടാതെ അഞ്ചാം പാത്രിയര്‍ക്കീസ് എന്നു പേര്‍ പറകകൂടി ചെയ്യുന്നു.

Comments are closed.